Savraj SokhiSavraj Sokhi

    Car lover from Kenya. Manufacture buses and coaches for sub Saharan Africa

    Car lover from Kenya. Manufacture buses and coaches for sub Saharan Africa

    www.lshs.co.ke
    Loading...