Savraj Sokhi

Savraj Sokhi

Car lover from Kenya. Manufacture buses and coaches for sub Saharan Africa

Car lover from Kenya. Manufacture buses and coaches for sub Saharan Africa

www.lshs.co.ke