Mohamed ElfarashMohamed Elfarash

Avid car guy, mainly into JDM, German and Korean cars.

Avid car guy, mainly into JDM, German and Korean cars.

Mohamed'sActivity